Instytut Historii

Roz. Textu

Pracownia Heraldyczna

prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski, Kierownik

W.Strzyzewski@ih.uz.zgora.pl

herb województwa lubuskiego
oprac. W. Strzyżewski

 

 

Pracownia działająca w ramach Instytutu Historii jest jedyną tego typu placówką w polskich uczelniach. Główne prace prowadzone w pracowni związane są:

  • z badaniami naukowymi w zakresie historii herbów szlachty i jednostek samorządowych,
  • gromadzeniem wizerunków współczesnych herbów, literatury i prac magisterskich z zakresu heraldyki;
  • projektowanie nowych herbów dla samorządów, wykonywanie ekspertyz w zakresie heraldyki samorządowej;
  • opracowanie herbarza polskich gmin wiejskich dostępnego w Internecie,
  • udzielanie porad dotyczących problematyki heraldycznej oraz współpraca z największymi ośrodkami badań heraldycznych m.in. Polskim Towarzystwem Heraldycznym, Gabinetem Heraldycznym na Zamku Królewskim w Warszawie.

W ramach działalności Pracowni udzielonych zostało kilkadziesiąt porad dotyczących poprawności heraldycznej projektów herbów, znaków firmowych i towarowych. Oprócz konsultacji heraldycznych opracowanych zostało także kilkanaście projektów weksyliów samorządowych - flag i sztandarów.