Instytut Historii

Roz. Textu

HISTORIA

historia    EST

Studia I i II stopnia

Historia, studia I stopnia

 Absolwenci studiów I stopnia na kierunku historia na Uniwersytecie Zielonogórskim przygotowani są do podjęcia studiów II stopnia na kierunku historia lub pokrewnych oraz podjęcia pracy zawodowej, a w szczególności w placówkach edukacyjnych, muzealnych, archiwalnych. Dodatkowo absolwenci mogą otrzymać kwalifikacje w zakresie zarządzania dokumentacją w biurze i przygotowanie do zdawania egzaminu na certyfikat e-urzędnik European Computer Driving. Studia historyczne przygotowują także do podejmowania współpracy międzynarodowej, zwłaszcza w obszarze transgranicznym oraz podejmowania ról animatorów środowisk lokalnych.

Ogólnym celem kształcenia na kierunku historia studiów I stopnia jest wyposażenie absolwenta w wiedzę, kwalifikacje i umiejętności pozwalające mu na aktywny udział w budowie społeczeństwa obywatelskiego, wyrażający się w aktywności zawodowej, społecznej i politycznej. Absolwent posiada umiejętności językowe w zakresie historii zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Historia, studia II stopnia

 Absolwent studiów historycznych drugiego stopnia poza wiedzą historyczną nabył również umiejętności: potrafi przygotować wypowiedź w języku polskim bądź obcym na temat wybranego problemu i zaprezentować ją na forum publicznym, potrafi wziąć udział w dyskusji merytorycznie argumentując oraz formułując wnioski, pisze rozprawki w języku polskim z samodzielnym doborem literatury, potrafi posługiwać się w stopniu zaawansowanym programami komputerowymi (pakiet Office), wykorzystuje w pracy metody statystyczne, efektywnie organizuje własną pracę i krytycznie ocenia jej stopień zaawansowania, a także potrafi współdziałać z członkami zespołu i pracować pod kierunkiem. Dodatkowo absolwenci mogą otrzymać przygotowanie do zdawania egzaminu na certyfikat e-urzędnik European Computer Driving.

 Specjalności

  • Nauczycielska, w wyniku której studenci otrzymują kwalifikacje do nauczania w szkołach podstawowych przedmiotu właściwego dla studiowanej dyscypliny wiedzy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Na II stopniu studiów z ofert mogą skorzystać tylko absolwenci studiów I stopnia na kierunku historia w specjalizacji nauczycielskiej.
  • Zarządzanie dokumentacją w urzędzie i firmie, przygotowujące do pracy w instytucjach publicznych i firmach prywatnych w zakresie zarządzania przepływem dokumentów i prowadzenia archiwów zakładowych. W ramach specjalizacji studenci otrzymują kwalifikacje umożliwiające im przystąpienie do egzaminu na certyfikat e-urzędnik ECDL Polska. Studia II stopnia na specjalności zarządzanie dokumentacją w urzędzie i firmie adresowane są do absolwentów kierunku historia, którzy na I stopniu studiów ukończyli inną specjalność oraz studentów innych kierunków studiów chcących uzyskać kwalifikacje w zakresie zarządzania dokumentacją.

Praktyka

W ramach każdej ze specjalizacji na studiach I stopnia realizowana jest praktyka. W przypadku specjalizacji nauczycielskiej jej wymiar jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. W przypadku zarządzanie dokumentacją w urzędzie i firmie przeprowadzana jest praktyka w wymiarze 90 godzin realizowana w semestrze IV lub w okresie wakacyjnym przed semestrem V. Na studiach II stopnia praktyka obowiązkowa jest tylko na specjalizacji nauczycielskiej. Studenci innych specjalności mogą skorzystać z ofert staży zawodowych Biura Karier UZ.

Partnerzy

Program kształcenia na kierunku historia wypracowany w wyniku konsultacji z:

  • Archiwum Państwowym w Zielonej Górze;
  • Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków;
  • Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze;
  • Urzędem Miasta Zielona Góra;
  • Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego.

Studia doktoranckie