Instytut Historii

Roz. Textu

ARCHIWISTYKA I KOORDYNACJA CZYNNOŚCI KANCELARYJNYCH

 

KIEROWNIK STUDIÓW: dr hab. Małgorzata Konopnicka, prof. UZ

CZAS TRWANIA: 2 semestry
OPŁATA ZA SEMESTR: 1500 zł
OPŁATA REKRUTACYJNA: 85 zł
REKRUTACJA: WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY
podanie i wykaz dokumentów

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 31 poździernika 2016 r.

DOKUMENTY PRZYJMUJE: Instytut Historii

Uniwersytet Zielonogórski
Al. Wojska Polskiego 69
65-762 Zielona Góra
tel. 68 328 32 72, pokój 122

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW ORAZ SYLWETKA ABSOLWENTA

Studia trwać będą dwa semestry. Zajęcia prowadzone będą na zjazdach 2 dniowych, tj. w sobotę i niedzielę. Program obejmuje zajęcia dydaktyczne, których tematyka oscyluje wokół zagadnień kancelaryjno-archiwalnych obejmujących m.in.: prawną ochronę materiałów archiwalnych, rolę i zadania koordynatora, współczesne systemy kancelaryjne (EZD i tradycyjny). Warunkiem zakończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów (zaliczenie z oceną lub egzamin) oraz złożenie pracy dyplomowej.

Studia adresowane są do osób posiadających dyplom ukończenia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich wszystkich uczelni, którzy pragną zdobyć wykształcenie w zakresie postępowania z dokumentacją we wszystkich działających współcześnie instytucjach.

Absolwent studiów podyplomowych Archiwistyka i Koordynacja Czynności Kancelaryjnych zostanie przygotowany do pracy w zakresie koordynatora czynności kancelaryjnych zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. nr 14, poz. 67) obejmujących bieżący nadzór nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych, w szczególności w zakresie doboru klas z wykazu akt do załatwianych spraw oraz właściwego zakładania spraw i prowadzenia akt spraw, zasady postępowania w przypadku pism przeznaczonych do wysyłki za pomocą środków komunikacji elektronicznej (elementy systemu mieszanego – postać papierowa i elektroniczna w jednej sprawie).

PROGRAM STUDIÓW