Instytut Historii

Roz. Textu

BEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE DZIEDZICTWEM KULTUROWYM

 

KIEROWNIK STUDIÓW: Dr hab. Marceli Tureczek

CZAS TRWANIA: 2 semestry
OPŁATA ZA SEMESTR: 1300 zł
OPŁATA REKRUTACYJNA: 85 zł
REKRUTACJA: WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY
podanie i wykaz dokumentów

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 30 poździernika 2017 r.

DOKUMENTY PRZYJMUJE: Instytut Historii

Uniwersytet Zielonogórski
Al. Wojska Polskiego 69
65-762 Zielona Góra
tel. 68 328 32 72, pokój 122

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW ORAZ SYLWETKA ABSOLWENTA

Dziedzictwo kulturowe jest dobrem publicznym. Zabytkowe budowle, układy przestrzenne, dzieła sztuki, dziedzictwo krajobrazowo - przyrodnicze są chronione dla społeczności lokalnych, regionalnych, narodowych i międzynarodowych. Dziedzictwo kulturowe to także ludzie z ich przynależnością etniczną, kulturową i wyznaniową, co stanowi podstawę kreowania tożsamości społeczności lokalnych i narodowych a w praktyce społecznej, podstawę dla reinwestowania na rzecz środowisk lokalnych i ponadlokalnych. Te składniki dziedzictwa kulturowego należy chronić, ale również rozpowszechniać i promować w drodze praktyki społecznej. Dziedzictwo kulturowe jest również przedmiotem działalności jednostek samorządu terytorialnego, które w świetle obowiązującego prawa podejmują działania wokół dziedzictwa w sposób bezpośredni i pośredni. Zrozumienie tej problematyki i właściwe zarządzanie dziedzictwem kulturowym, wymaga wiedzy teoretycznej i praktycznej uwzględniającej wiedzę prawną, organizacyjną a także historyczną i konserwatorską. Powołanie Studiów Podyplomowych „Bezpieczeństwo i zarządzanie dziedzictwem kulturowym” umożliwi zdobycie takiej wiedzy.

Oferta kierowana jest do absolwentów szkół wyższych ze stopniem licencjata, inżyniera i magistra, którzy poprzez podjęcie studiów podyplomowych nie tylko poszerzą wykształcenie, lecz efektywnie będą mogli wykonywać zadania związane z działaniami z zakresu ochrony dziedzictwa: planowanie przestrzenne, planowanie inwestycji ingerujących w obszary o szczególnych cechach kulturowych i przyrodniczych, kreowanie działań promocyjnych z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego, jako elementów obecnych w praktyce jednostek państwowych i samorządowych oraz jednostek im podległych (np. inspektoraty ochrony środowiska, nadzoru budowlanego, zarządy dróg, domy kultury, muzea, biblioteki, szkoły). Absolwenci studiów podyplomowych zostaną przygotowani do pracy w administracji państwowej i samorządowej różnych szczebli m. in. jako specjaliści od współpracy ze służbami konserwatorskimi, w zakresie planowania i nadzorowania działań związanych pośrednio i bezpośrednio z dziedzictwem kulturowym, działań promocyjnych, działań ukierunkowanych na kreowanie postaw wśród społeczności lokalnych. Oferta kierowana jest też do nauczycieli pragnących szerzyć w szkołach wiedzę i działania na rzecz dziedzictwa kulturowego.

INFORMACJE DODATKOWE:

Warunkiem wstępnym przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu magistra, inżyniera lub licencjata dowolnych studiów wyższych

PROGRAM STUDIÓW (w budowie)